Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" jest wzmocnienie i rozbudowa potencjału dydaktycznego, pobudzenie kontaktów międzynarodowych, dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy oraz aktywizacja Uniwersytetu Rzeszowskiego w procesie kształcenia ustawicznego.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i poprawa jakości kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim, przez:
  • wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych metod kształcenia dla nauczycieli akademickich UR,
  • organizację wizyt studyjnych i staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich celem poznania nowoczesnych metod kształcenia,
  • rozszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej o najnowsze osiągnięcia dydaktyczno - naukowe,
  • organizację specjalistycznych kursów językowych dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w języku angielskim oraz metodycznych warsztatów językowych.

2. Dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Ekonomii do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy       poprzez wypracowanie nowoczesnych standardów nauczania oraz wprowadzenie dla studentów m.in.: gry       symulacyjnej, warsztatów tematycznych, przedmiotów w języku angielskim.

3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego dla osób spoza społeczności o kursy specjalistyczne,       których tematyka odzwierciedla potrzeby rynku i gospodarki opartej na wiedzy ramach Uniwersyteckiego Ośrodka       Kształcenia Ustawicznego.

            Cel główny projektu wynika ze Strategii Lizbońskiej i opracowanego przez Komisję Europejską Dokumentu Bolońskiego "Rola Uniwersytetów w Europie wiedzy". Jest zgodny z politykami, zasadami i prawodawstwem wspólnotowym oraz krajowym i szczegółowym opisem priorytetów POKL. Cele projektu wpisują się w założenia dokumentów programowych związanych z podwyższeniem jakości i efektywności kształcenia odpowiadającemu GOW, doskonalenia programów nauczania i uzupełniania ich o elementy innowacyjne, wzmocnienia efektywności systemów szkolenia i doskonalenia kadr edukacji. Projekt jest zgodny z NSRO, Zintegrowanymi Wytycznymi na rzecz Wzrostu Zatrudnienia w zakresie podnoszenia i zapewnianie atrakcyjności, dostępności i jakości edukacji i szkoleń, Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty oraz planem działania POKL Priorytet IV na 2009 rok. W ujęciu wojewódzkim zgodny z RPOWP oś 3 i 5 (skorelowanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy, modernizacją gospodarki regionu, budowaniu szerszej współpracy między szkołami wyższymi a przedsiębiorcami). Wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju UR, jest spójny z Planem Rozwoju Uczelni. Zgodny z polityką równych szans, koncepcją zrównoważonego rozwoju (neutralny dla środowiska naturalnego), polityką społeczeństwa informacyjnego (dostęp do nowoczesnych technologii). Uwzględnia zasadę równouprawnienia, w tym równego dostępu i równego udziału obu płci.

            Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do: kadry akademickiej UR, studentów Wydziału Ekonomii UR, osób spoza społeczności akademickiej.

            Grupy docelowe zostały wybrane na podstawie monitoringu wewnętrznych braków i potrzeb w zakresie kształcenia (2008/09 - ankiety, wywiady, opinie kadry akademickiej, studentów) oraz badań zapotrzebowania na umiejętności na rynku pracy, są zgodne z wytycznymi dokumentów programowych i wpisują się w cele projektu, są też zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci.

Wsparciem objętych zostanie co najmniej:

  • 10% kadry akademickiej UR,
  • 40% studentów i studentek Wydziału Ekonomii,
  • 1900 osób spoza społeczności akademickiej.