Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WSPARCIE DLA KADRY AKADEMICKIEJ PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

       REKRUTACJA

 1. Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli akademickich - „Specyfika prowadzenia zajęć w grupach wielonarodowościowych” (język angielski).
 2. Rekrutacja na kursy języka specjalistycznego dla kadry dydaktycznej UR prowadzącej zajęcia w języku angielskim z zakresu przedmiotów medycznych.
 3. Rekrutacja na warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.

Wsparcie udzielane w ramach zadania pn. "Wsparcie dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku angielskim" ma na celu realizację szczegółowego celu projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim", jakim jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej i poprawa jakości kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim, przez organizację specjalistycznych kursów językowych dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w języku angielskim oraz organizację metodycznych warsztatów językowych.

KURS METODYCZNO - JĘZYKOWY

Rekrutacja: październik 2009 - test z języka angielskiego
Terminy zajęć: październik 2009 - grudzień 2010
Forma zajęć: warsztaty - 48 godz., indywidualne konsultacje - 10 godz.
Liczba osób w grupie: 8
Liczba grup: 2.
Kurs przeznaczony jest dla kadry akademickiej prowadzącej lub mającej prowadzić zajęcia w języku angielskim. Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu metodyczno - językowego.

Kurs będzie obejmował:

 • omówienie różnych podejść do zintegrowanego nauczania językowego,
 • przedstawienie najnowszych osiągnięć z dziedziny metodyki i dydaktyki zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego,
 • omówienie przykładów dobrej praktyki na podstawie doświadczeń innych krajów,
 • przygotowanie do tworzenia własnych rozkładów materiału oraz planu pracy,
 • omówienie metodologii tworzenia własnych materiałów, analizę typowych problemów związanych z nauczaniem w języku obcym oraz omówienie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania,
 • omówienie najważniejszych aspektów nauczania grup wielokulturowych,
 • efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w dydaktyce nauczania przedmiotu w języku obcym,
 • naukę zwrotów językowych wykorzystywanych przez wykładowców w Wielkiej Brytanii,
 • ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia oraz zrozumienia ze słuchu,
 • budowanie bazy słownictwa specjalistycznego.

KURS JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO (język angielski)

Rekrutacja: styczeń 2010 - test z języka angielskiego
Terminy zajęć: styczeń 2010 - czerwiec 2011
Forma zajęć: warsztaty - 60 godz. w 2010 r. oraz 30 godz. w 2011 r. (jedno spotkanie 1,5 h w tygodniu) oraz indywidualne konsultacje - 60 godz. w 2010 r. oraz 30 godz. w 2011 r.)
Liczba osób w grupie: 8.
Liczba grup: 4.

Kurs języka specjalistycznego - kurs obejmuje ćwiczenie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności produktywnych (mówienia i pisania) oraz słownictwa specjalistycznego z dziedzin nauczanych przez uczestników kursu (nauki społeczno-prawne, nauki ekonomiczne, nauki matematyczno przyrodnicze).

Konsultacje językowe - są integralną częścią kursu języka specjalistycznego i stanowią naturalne rozszerzenie i uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach kursu języka specjalistycznego. Wprowadzenie tej formy zajęć wynika z potrzeb kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku obcym. Istnieje wiele zagadnień, które ze względu na specyfikę przedmiotu wymagają udzielenia indywidualnej pomocy. Ponadto kadra akademicka wykłada w języku angielskim w kulturowo odmiennych grupach na różnym poziomie językowym. Konsultacje uwzględniają również te potrzeby poszczególnych wykładowców.

Konsultacje w szczególności obejmują:

 • pomoc w doborze odpowiedniej literatury poświęconej nauczaniu przedmiotu w języku obcym (CLIL),
 • pomoc w doborze metod uwzględniających specyfikę nauczanego przedmiotu,
 • pomoc w znalezieniu, ocenie i przygotowaniu materiałów na zajęcia, pomoc językowa w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć w języku angielskim,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów w grupach polsko i obcojęzycznych zgłaszanych przez wykładowców,
 • pomoc w układaniu testów w języku obcym uwzględniających specyfikę grupy,
 • doradztwo metodyczne w wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania przedmiotu w języku obcym - omawianie indywidualnych przypadków,
 • omawianie problemów nauczania studentów polskich oraz obcokrajowców w języku angielskim.

WARSZTATY METODYCZNE

Cel: Wypracowanie wspólnych standardów kształcenia oraz opracowanie syllabisów dla przedmiotów prowadzonych w języku angielskim:

Rekrutacja:

Pierwsza edycja: czerwiec 2010, test z języka angielskiego, ankieta.
Druga edycja: czerwiec 2011, test z języka angielskiego, ankieta.
Trzecia edycja: czerwiec 2012, test z języka angielskiego, ankieta.

Terminy warsztatów:

Pierwsza edycja: lipiec/sierpień 2010.
Druga edycja: lipiec/sierpień 2011.
Trzecia edycja: lipiec/sierpień 2012.
Liczba osób w grupie: 5 ekspertów oraz 10 osób kadry akademickiej UR - uczestników warsztatów metodycznych. Liczba grup: 1/rok

              W ramach tego działania organizowane będą warsztaty metodyczne z udziałem ekspertów z kilku krajów europejskich w celu wypracowania wspólnych standardów kształcenia oraz programów studiów. Efektem będzie opracowanie sylabusów oraz publikacji skierowanych do kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w języku angielskim na wybranych wydziałach.
             Działania zaprojektowane w ramach naszego zadania są skorelowane z innymi zadaniami w ramach których będziecie Państwo mogli m.in. skorzystać z finansowania wizyt i staży studyjnych oraz możliwości wyjazdu na kurs nowoczesnych metod nauczania w języku obcym „CLIL” w wiodącym ośrodku szkoleniowym w Wielkiej Brytanii.

Termin realizacji: październik 2010 - grudzień 2012

Szczegółowych informacji na temat zadania udziela koordynator:
mgr Jarosław Kawałek
tel. 608 460 648
e-mail: jkawalek@univ.rzeszow.pl