Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DOSTOSOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA DO POTRZEB RYNKU PRACY I GOW
              Wsparcie udzielane w ramach zadania pn. "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW" ma na celu realizację szczegółowego celu projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim", jakim jest dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Ekonomii do potrzeb rynku pracy i GOW, przez wprowadzenie dla studentów i studentek gry symulacyjnej, warsztatów tematycznych, przedmiotów w języku angielskim oraz wypracowanie nowoczesnych standardów nauczania.
              Głównym celem zadania jest dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW, a przez to podniesienie wiedzy i umiejętności absolwentów i absolwentek Wydziału Ekonomii i ich lepsze przystosowanie do wyzwań jednolitego rynku europejskiego i potrzeb konkurencyjnej gospodarki. Główny cel zadania realizowany jest poprzez dwie grupy działań:
 • prace koncepcyjne
 • działania edukacyjno - szkoleniowe

              Prace koncepcyjne mają strategiczne znaczenie dla Wydziału Ekonomii i realizowanego zadania. Wiążą się one z wypracowaniem nowoczesnych standardów nauczania na Wydziale, w oparciu o pracę Rady Ekspertów składającej się z przedstawicieli praktyki gospodarczej i Wydziału Ekonomii. W pracach Rady wykorzystywane będą również wyniki badań potrzeb rynku pracy oraz doświadczenie z wyjazdów studyjnych na wybrane uczelnie w państwach UE.
              Działania edukacyjno - szkoleniowe związane są z: wprowadzeniem przedmiotu integrującego wszystkie obszary biznesu, organizację warsztatów tematycznych oraz wprowadzenie do programu studiów przedmiotów specjalistycznych w języku angielskim. Przedmiotem integrującym są symulacje komputerowe Market Place, pozwalające wyrabiać u uczestników zajęć umiejętności funkcjonowania i podejmowania decyzji w warunkach zbliżonych do rzeczywistości współczesnego świata gospodarczego.
            Warsztaty tematyczne obejmują: Metody i techniki menedżerskie oraz Gry decyzyjne.

Do programu studiów na kierunku Ekonomia zostało wpisanych 10 przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. W roku akademickim 2011/12 prowadzone będą nast. przedmioty: Business Data Security, Mathematical Economics, Project Management, Financial Market, Macroeconomics, Logistics and Supply Chain Management, State and Market in Economic Theory, Customer Behavior, Fundamentals of Economic Processes, E-business .

Specjalistyczne przedmioty realizowane na Wydziale w kontekście podniesienia kwalifikacji studentów i studentek wydatnie wpłyną na uzyskanie dodatkowych umiejętności przydatnych na konkurencyjnym europejskim rynku pracy. Ich wartość jest tym większa, iż są realizowane w języku angielskim. Analizując współczesne zapotrzebowanie na rynku pracy, zaplanowano przedmioty specjalistyczne adekwatne do zmieniającej się sytuacji rynkowej, uwzględniając przy realizacji zadania zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów.

Charakterystyka przedmiotów, które znalazły się w grupie przeznaczonych do realizacji:

 • E - business. Program kursu obejmuje tematykę związaną z szeroko pojętym wykorzystaniem narzędzi oraz usług internetowych w działalności gospodarczej. Obejmuje zarówno zagadnienia związane ze wspieraniem działalności marketingowych narzędziami oraz usługami internetowymi, jak i prowadzenie działalności komercyjnych (sprzedaży) w środowisku sieciowym (e - biznesu). Może stanowić cenne uzupełnienie wiedzy dla osób, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w jednej z najbardziej rozwojowych dziedzin współczesnej gospodarki.
 • Project Management (PM) – zarządzanie projektami jest szybko rozwijającą się dyscypliną coraz bardziej usystematyzowaną dzięki certyfikatom takim jak PRINCE2, PMP i IPMA. Narzędzia i techniki PM znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu branżach i organizacjach. Od zrozumienia zasad zarządzania projektami zależy powodzenie lub porażka wielu przedsięwzięć (szczególnie tych bardziej rozbudowanych i złożonych). W trakcie kursu omówione zostaną poszczególne fazy cyklu życia projektu, narzędzia i techniki niezbędne dla każdego członka zespołu projektowego (np. techniki planowania sieciowego). Kurs obejmuje także zagadnienia związane z analizą finansową projektu, zarządzaniem ryzykiem w projekcie, zarządzaniem jakością.
 • Logistics and Supply Chain Management – logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw (SCM) to jedne z najważniejszych pojęć dla przedsiębiorstw chcących liczyć się w dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu. Kurs  omawia podstawowe procesy logistyczne w przedsiębiorstwie oraz czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Poruszone zostaną zagadnienia związane ze strategiami zarządzania łańcuchami dostaw, technologiami wspierającymi i integrującymi przepływ informacji w łańcuchu dostaw, relacjami pomiędzy partnerami. Zaprezentowany zostanie podział funkcjonalny podsystemów logistyki, mierniki logistyczne oraz model zintegrowanego łańcucha dostaw.
 • Mathematical Economics. Celem kursu jest rozszerzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy w zakresie mikro- i makroekonomicznych procesów ekonomicznych zachodzących w otoczeniu jednostek gospodarczych z wykorzystaniem metodologii współczesnej matematyki. Kurs jest nakierowany na nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji w zakresie precyzyjnego formułowania problemów ekonomicznych w języku matematyki oraz zapoznanie się z metodologią ich rozwiązywania. Uczestnicy kursu będą mieli okazję do doskonalenia umiejętności analitycznego rozwiązywania problemów, głębszego rozumienia zależności zachodzących w teorii ekonomii oraz do kształcenia umiejętności krytycznego myślenia.

              Beneficjentami tego zadania są: Wydział Ekonomii oraz studenci i studentki tego Wydziału. W działaniach edukacyjno - szkoleniowych preferowane są osoby ostatnich lat studiów. Przy rekrutacji na zajęcia dodatkowe, realizowane w ramach Programu, jednym z kryteriów branym pod uwagę będą średnie ocen ze studiów, a w przedmiotach w języku angielskim znajomość tego języka.

              Efektem realizacji zadania będzie:

 • wypracowanie nowoczesnych standardów nauczania na Wydziale, dostosowanych do potrzeb rynku pracy i GOW,
 • doposażenie Wydziału w komputery i sprzęt multimedialny umożliwiający szersze stosowanie nowoczesnych metod i technik kształcenia,
 • zwiększona dostępność do specjalistycznych programów komputerowych,
 • zwiększona dostępność do specjalistycznej literatury, w tym w języku angielskim,
 • zwiększona wiedza i umiejętności ponad ośmiuset studentów Wydziału Ekonomii.

Termin realizacji: wrzesień 2009 - grudzień 2012

Szczegółowych informacji na temat zadania udziela:
mgr Kazimiera Kotula
tel. 608 460 653
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl