Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WSPARCIE DLA KADRY AKADEMICKIEJ PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

NABÓR na
Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim

organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” (termin składania podań: 12.06.2012 r.)

Warsztaty odbędą się w terminie: 10-14 września 2012 roku

Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do wzięcia udziału w  warsztatach metodycznych,  które mają służyć nawiązaniu aktywnej współpracy z ośrodkami akademickimi w Europie i innych krajach poprzez rozpoznanie procesu dydaktycznego, nowoczesnych form kształcenia oraz  pozyskanie informacji na temat nowych trendów kształcenia.

Celem warsztatów jest opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim nawiązujących swoją formą do zapisów Deklaracji Bolońskiej w kontekście harmonizowania systemu szkolnictwa wyższego w Europie i uwzględniające treści dotyczące europejskiej jakości kształcenia.

W ramach warsztatów prowadzonych w języku angielskim dwuosobowe zespoły nauczycieli akademickich będą miały okazję przez 5 dni współpracować z wybranym ekspertem – doświadczonym nauczycielem akademickim z zaprzyjaźnionego uniwersytetu.

Każdy zespół powinien zarekomendować kandydata na eksperta. Koszty pobytu eksperta oraz jego wynagrodzenie zostanie pokryte ze środków projektu  „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.,

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie:

  1. formularza zgłoszenia dwuosobowych zespołów
  2. formularza propozycji eksperta
  3. zaświadczenia wystawionego przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną np. koordynatora programu Erasmus, że aplikant  prowadzi lub będzie  prowadzić zajęcia przedmiotowe w języku angielskim lub jest osobą odpowiedzialną za proces dydaktyczny na wydziale/instytucie
  4. oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę na stanowisku kadry dydaktycznej lub naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim

oraz  dostarczenie ich w podpisanej teczce do Biura Projektu do 12.06.2012 r., w godzinach 10.00 – 15.00 ul. Rejtana 16a, pok. 66,  35-959 Rzeszów. Tel. 0-17-872-13-55.

Wszyscy kandydaci muszą napisać test z języka angielskiego, który odbędzie się w dniu 12.06.2012 r. o godzinie 19.00 w budynku głównym (ul. Rejtana 16c) w sali 328.

Główne kryteria decydujące o zakwalifikowaniu zespołów wraz z ekspertami to:

  1. uzasadnienie merytoryczne możliwości wykorzystania przygotowanych sylabusów w procesie dydaktycznym na UR.
  2. wynik z testu z języka angielskiego.

Szczegółowych informacji udziela mgr Jarosław Kawałek – tel. kom. 608460648