Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODNOSZENIE KOMPETENCJI AKADEMICKIEJ KADRY DYDAKTYCZNEJ UR

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne specjalistyczne szkolenie  -
"Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych"

organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Szkolenie obejmuje cztery stopnie, których realizację przewiduje się w terminach:
 • II i III kwartał 2012 (3 x po 2 dni) w zależności od terminów zaproponowanych przez Wykonawcę

Ogólna tematyka szkolenia opartego o oprogramowaniu STATISTICA:

 • Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany
 • Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku
 • Analizy wielowymiarowe

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej (formularz) dostarczenie jej wraz z załącznikami* do Biura Projektu do 02.04.2012 r., w godzinach  godz. 900 - 1500, ul. Rejtana 16a, pok. 66,  35- 959 Rzeszów. Tel. 17 872 13 55.

W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.

Szczegółowych informacji udziela dr Katarzyna Walicka - Cupryś – tel. kom. 608461583

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

*załączniki:

 • opinia wraz z oceną kandydata dotycząca pracy dydaktycznej, oraz organizacyjnej na rzecz danej jednostki wystawiana przez osobę ds. Dydaktycznych w danej jednostce lub Dziekana/Dyrektora Instytutu (formularz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów

Kandydaci zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie poniższych kryteriów:

      Kryteria formalne:
 • dostarczenie pełnej dokumentacji w wyznaczonym terminie
     Kryteria podstawowe:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo - dydaktycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim
      Kryteria rozszerzające:
 • Tytuł zawodowy zgodny lub pokrewny z tematyką kursu. (oświadczenie na ankiecie zgłoszeniowej, kserokopia dyplomu)
 • Prowadzony przedmiot zgodny lub pokrewny z tematyką kursu (oświadczenie na ankiecie zgłoszeniowej)
 • Opinia z oceną kandydata wystawiana przez osobę ds. Dydaktycznych w danej jednostce lub Dziekana/Dyrektora Instytutu. Zwierzchnik ocenia pracę dydaktyczną kandydata w skali od 0 do 5, oraz pracę organizacyjną na rzecz odpowiedniej jednostki w sakli od 0 do 5, gdzie 0 to ocena najniższa, a 5 najwyższa.
 • Otrzymane punkty za staż pracy na UR : do 5 lat - 1 pkt., powyżej 5 lat – 2 pkt.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.