Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODNOSZENIE KOMPETENCJI AKADEMICKIEJ KADRY DYDAKTYCZNEJ UR

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie
"Kurs nowoczesnych metod kształcenia z zastosowaniem sterowników PLC"
organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Terminy szkoleń (wyjazdowe):
 1. etap I:  12 – 15 kwiecień 2012*.
 2. etap II: 19 – 22 kwiecień 2012*.
 3. etap III: 23 – 24 lipiec 2012*.
 4. etap IV: 5 – 7 wrzesień 2012*.

* terminy moga ulec zmianie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej (formularz) dostarczenie jej wraz z załącznikami* w podpisanej teczce do Biura Projektu do 28.03.2012 r., w godzinach  godz. 900 - 1500, ul. Rejtana 16a, pok. 66,  35-959 Rzeszów. Tel. 0-17-872-13-55.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.

Szczegółowych informacji udziela dr Katarzyna Walicka - Cupryś, tel. kom. 608461583

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

*Załączniki:

 • opinia wraz z oceną kandydata dotycząca pracy dydaktycznej, oraz organizacyjnej na rzecz danej jednostki wystawiana przez osobę ds. Dydaktycznych w danej jednostce lub Dziekana/Dyrektora Instytutu (formularz)
 • kserokopia dyplomu potwierdzające wykształcenie

Kandydaci zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie poniższych kryteriów:

      Kryteria formalne:
 • dostarczenie pełnej dokumentacji w wyznaczonym terminie
     Kryteria podstawowe:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo - dydaktycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.
      Kryteria rozszerzające:
 • Tytuł zawodowy zgodny lub pokrewny z tematyką kursu (oświadczenie na ankiecie zgłoszeniowej, kserokopia dyplomu)
 • Prowadzony przedmiot zgodny lub pokrewny z tematyką kursu (oświadczenie na ankiecie zgłoszeniowej)
 • Opinia z oceną kandydata wystawiana przez osobę ds. Dydaktycznych w danej jednostce lub Dziekana/Dyrektora Instytutu. Zwierzchnik ocenia pracę dydaktyczną kandydata w skali od 0 do 5, oraz pracę organizacyjną na rzecz odpowiedniej jednostki w sakli od 0 do 5, gdzie 0 to ocena najniższa, a 5 najwyższa.
 • Otrzymane punkty za staż pracy na UR : do 5 lat - 1 pkt., powyżej 5 lat – 2 pkt.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.