Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODNOSZENIE KOMPETENCJI AKADEMICKIEJ KADRY DYDAKTYCZNEJ UR

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza nauczycieli akademickich
na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie
Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych"
organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Terminy szkolenia (zagraniczne):

  • od 05.11.2012 r. - 09.11.2012 r.*

* termin szkolenia może ulec zmianie

Szkolenie odbędzie się w Wielkiej Brytanii

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej (formularz) dostarczenie jej wraz z załącznikami* w podpisanej teczce do Biura Projektu do 25.09.2012 r., w godzinach  godz. 900 - 1500: ul. Rejtana 16a, pok. 66,  35-959 Rzeszów. Tel. 0-17-872-13-55.

Osoby zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.

Szczegółowych informacji udziela dr Katarzyna Walicka - Cupryś – tel. kom. 608461583

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

*Załączniki:

  • opinia wraz z oceną kandydata dotycząca pracy dydaktycznej, oraz organizacyjnej na rzecz danej jednostki wystawiana przez osobę ds. Dydaktycznych w danej jednostce lub Dziekana/Dyrektora Instytutu (formularz)
  • kserokopia dyplomu

Kandydaci zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie poniższych kryteriów:

      Kryteria formalne:
  • dostarczenie pełnej dokumentacji w wyznaczonym terminie
     Kryteria podstawowe:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo - dydaktycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.
      Kryteria rozszerzające:
  • W pierwszej kolejności będą rozpatrywane kandydatury osób, które nie otrzymały wsparcia w ramach projektu BPD i nie otrzymała wsparcia w postaci szkolenia językowego z NIPR i BPD
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim (oświadczenie na ankiecie)
  • Opinia z oceną kandydata wystawiana przez osobę ds. Dydaktycznych w danej jednostce lub Dziekana/Dyrektora Instytutu. Zwierzchnik ocenia pracę dydaktyczną kandydata w skali od 0 do 5, oraz pracę organizacyjną na rzecz odpowiedniej jednostki w sakli od 0 do 5, gdzie 0 to ocena najniższa, a 5 najwyższa
  • Otrzymane punkty za staż pracy na UR : do 5 lat - 1 pkt., powyżej 5 lat – 2 pkt.
  • W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń