Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODNOSZENIE KOMPETENCJI AKADEMICKIEJ KADRY DYDAKTYCZNEJ UR

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych dla nauczycieli uczących języka angielskiego".
 2. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Specjalistyczne szkolenie kształcące umiejętności pracy z grupą informatyków".
 3. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "PNF w różnych specjalnościach" - neurologia.
 4. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Kształcenie umiejętności pracy z grupa uczącą i doskonalącą narciarstwo alpejskie dzieci, młodzieży i dorosłych"
 5. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Systemy Informacji Geograficznej – poziom podstawowy"
 6. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "PNF w różnych specjalnościach"
 7. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Specjalistyczne szkolenie z zakresu Coachingu"
 8. Rekrutacja uczestników na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych - Tablice interaktywne.
 9. Rekrutacja uczestników na szkolenie National Instruments.
 10. Rekrutacja uczestników na szkolenie z obsługi pakietu Matlab i Simulink.
 11. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych".
 12. Rekrutacja uczestników na szkolenie z zakresu pneumatyki, hydrauliki i sensoryki.
 13. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Szkoła Trenerów Zarządzania".
 14. Rekrutacja uczestników na szkolenie "PNF - podstawowy i rozwijający".
 15. Rekrutacja uczestników na szkolenie "Mulligan".
 16. Rekrutacja uczestników na szkolenie "Nowoczesne metody kształcenia w języku obcym CLIL"
 17. Rekrutacja uczestników na szkolenie "Sterowniki Siemens".
 18. Rekrutacja uczestników na szkolenie "Public Relations".
 19. Rekrutacja uczestników na szkolenie "Aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem
  oprogramowania firmy Ansys, Inc."
  .
 20. Rekrutacja uczestników na szkolenie "Kurs nowoczesnych metod kształcenia z zastosowaniem sterowników PLC".
 21. Rekrutacja uczestników na szkolenie "Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych".
 22. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Informatyczne Systemy medyczne".
 23. Rekrutacja uczestników na szkolenie - "Specjalistyczne szkolenia kształcące umiejętności pracy z grupą".

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach
 2. Formularz opinii o kandydacie
            Wsparcie udzielane w ramach zadania pn. "Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR" ma na celu realizację szczegółowego celu projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim", jakim jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej ipoprawa jakości kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim przez wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych metod kształcenia dla nauczycieli akademickich UR.
            Wprowadzenie nowych standardów kształcenia oraz szybki rozwój techniki sprawił, iż wiedza zdobyta w poprzednich latach przez wykładowców zdewaluowała się, a różnego rodzaju oprogramowania, nowoczesne urządzenia wymagają ciągłego dokształcania się. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebie rozwijania umiejętności i wzbogacania wiedzy nauczycieli akademickich opracowano projekt, którego celem jest podwyższenie kwalifikacji kadry dydaktycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie praktycznych umiejętności dydaktycznych w pracy ze studentami w oparciu o specjalistyczne programy i metody poznane na kursach z różnych dziedzin. Udział kadry dydaktycznej w wysoce specjalistycznych kursach podniesie jakość oferowanych usług edukacyjnych oraz zwiększy możliwość innowacyjnego nauczania poprzez podniesienie udziału praktycznych form nauczania (zajęcia warsztatowe) z danej dziedziny. Powyższe sprawia, iż projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego i poszczególnych wydziałów, w szczególności kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
           Propozycję specjalistycznych szkoleń dokonano w oparciu o monitoring wewnętrzny na poszczególnych wydziałach. Jako kryteria wyboru kursu brano pod uwagę zakres tematyki odpowiadający najnowszym trendom i technologiom z wybranej dziedziny oraz możliwość uzyskania przez uczestników odpowiednich certyfikatów. W zadaniu przewidziano udział kadry akademickiej w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod kształcenia, opartych na specjalistycznej wiedzy z zakresu: mechatroniki, systemów informacji geograficznej, zarządzania, fizjoterapii i innych.
            Realizacja szkoleń przewidziana jest w latach 2009 - 2012.
           W ramach wsparcia odbędzie się: 16 kursów przeprowadzonych przez wykonawców zewnętrznych oraz 2 kursy realizowane przez UR. Przewidziano utworzenie 222 miejsc szkoleniowych. Każdy nauczyciel akademicki może uczestniczyć co najwyżej w 2 kursach. Rekrutacja rozpocznie się w listopadzie/grudniu 2009 roku. Kandydat zobligowany będzie do: wypełnienia ankiety aplikacyjnej wraz z załącznikami i dostarczenia powyższych dokumentów w podpisanej teczce do biura projektu: Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16a, pok. 66.

Uczestników kursów wyłoni komisja rekrutacyjna. W ramach rekrutacji pod uwagę brana będzie m.in. zgodność przedmiotu prowadzonego przez nauczyciela ze specyfiką kursu.

Proponowane szkolenia:

 • Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych.
 • Szkolenie z zakresu obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowania specjalistycznego.
 • Specjalistyczne szkolenie z obsługi pakietu MATLAB i Simulink.
 • Kurs pneumatyki, hydrauliki siłowej, sensoryki.
 • Program szkoleń National Instruments zakończony egzaminem na certyfikat CAD.
 • Szkolenie AutoCAD.
 • Szkolenie sterowniki Simens.
 • Szkolenie zaawansowane z obsługi AecViev GIS 1.
 • Specjalistyczny kurs metody PNF Zastosowanie.
 • PNF w różnych specjalnościach.
 • Specjalistyczny kurs metody Mulligan.
 • Specjalistyczny kurs NDT Bobath dla dorosłych.
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu Coaching’u.
 • Zintegrowane podejście do Public Relations.
 • Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych.
 • Szkoła Trenerów Zarządzania.
 • Specjalistyczne szkolenia kształcenia umiejętności pracy z grupą.
 • Szkolenie specjalistyczne nowoczesne metody kształcenia w języku obcym CLIL

Szczegółowych informacji na temat zadania udziela koordynator:
dr Katarzyna Walicka - Cupryś,
tel. 608 461 583
e-mail: kwcuprys@univ.rzeszow.pl