Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
FILMY PROMOCYJNE

 

Z ŻYCIA PROJEKTU

W III kwartale 2012 r. w projekcie "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" przeprowadziliśmy dla Państwa następujące działania w ramach poszczególnych zadań;

Zadanie 3 - Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR.

Zorganizowano i przeprowadzono następujące szkolenia:

 • Systemy Informacji Geograficznej - poziom podstawowy - 15 miejsc szkoleniowych.
 • PNF - w różnych specjalnościach (neurologia) - 1 miejsce szkoleniowe.
 • PNF - w różnych specjalnościach (ortopedia) - 2 miejsca szkoleniowe.
 • Specjalistyczne szkolenie kształcące umiejętności pracy z grupą informatyków - 2 miejsca szkoleniowe.
 • Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych 15 miejsc szkoleniowych.
 • Kurs nowoczesnych metod kształcenia z zastosowaniem sterowników PLC - 2 miejsca szkoleniowe.

Z oferty Zadania 3 skorzystało łącznie 37 nauczycielek i nauczycieli akademickich.

Zadanie 4 - Organizacja staży i wizyt studyjnych dla kadry akademickiej UR.

Zorganizowano 5 wizyt studyjnych, w których wzięło udział 10 pracowników:

 • Wydziału Wychowania Fizycznego - wizyta w Manhattan College, Stany Zjednoczone
 • Wydziału Wychowania Fizycznego - wizyta w Universidade de São Paulo, Brazyliaeniowe.

Zorganizowano 4 staże indywidualne pracowników:

 • Wydziału Medycznego - staż w University of Southern California, Stany Zjednoczone
 • Wydziału Filologicznego - staż w Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • Wydziału Filologicznego - staż w The University of Edinburgh, Wielka Brytania
 • Wydziału Filologicznego - staż w Universiteit van Amsterdam, Holandia

Razem z oferty Zadania 4 skorzystało 14 nauczycielek i nauczycieli akademickich

Zadanie 5 - Wsparcie dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku angielskim.

We wrześniu br. odbyły się warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. W warsztatach wzięli udział wykładowcy UR oraz eksperci i ekspertki z Finlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Japonii.

Zadanie 6 - Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW.

W dniach 18-20 września br. w Myczkowcach odbyło się już trzecie kolejne spotkanie Rady Ekspertów. W obradach Rady uczestniczą przedstawiciele praktyki gospodarczej i Wydziału Ekonomii. Rada stanowi forum wymiany poglądów pomiędzy praktyką - (sferą gospodarczo-instytucjonalną) a uczelnią, na temat potrzeb i wymagań rynku pracy i GOW oraz  możliwości praktycznej realizacji tych oczekiwań jak również  współdziałania dla lepszego przygotowania absolwentów Wydziału Ekonomii do wyzwań współczesnego rynku.

Zadanie 7 - Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej.

W III kwartale 2012 r. zostało zrealizowanych 25 szkoleń specjalistycznych tj.:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w placówkach oświatowo-wychowawczych -2 edycje - utworzono 34 miejsc szkoleniowych.
 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym - 16 miejsc szkoleniowych.
 • Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji - umiejętność rozwiązywania sporów -  2 edycje - 31 miejsc szkoleniowych .
 • Podatki i opłaty lokalne - praktyczne aspekty stosowania przepisów - 15 miejsc szkoleniowych.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w Polsce i Unii Europejskiej - 16 miejsc szkoleniowych.
 • Rozwój zawodowy i profilaktyka wypalenia nauczycieli - lider wsparcia i doskonalenia kadry pedagogicznej - 16 miejsc szkoleniowych.
 • Realizacja doradztwa zawodowego w ośrodkach pomocy społecznej i szkole - 17 miejsc szkoleniowych.
 • Pomiar skuteczności kształcenia i wychowania - 17 miejsc szkoleniowych.
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole - 13 miejsc szkoleniowych.
 • Dysleksja - przyczyny, diagnoza, terapia -15 miejsc szkoleniowych.
 • Negocjacje i mediacje w oświacie  - 14 miejsc szkoleniowych.
 • Project - based Management - 10 miejsc szkoleniowych.
 • E-marketing & E-business - 10 miejsc szkoleniowych.
 • Relational Strategies In Marketing - 10 miejsc szkoleniowych.
 • Praktyczne zastosowanie statystyki w ekonomii i zarządzaniu - 15 miejsc szkoleniowych.
 • Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki tkanek miękkich  - 10 miejsc szkoleniowych.
 • Specjalistyczne techniki korekcyjno - kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała - 3 edycje -  29 miejsc szkoleniowych.
 • ABC analiz wyników badań ankietowych  - 14 miejsc szkoleniowych.
 • Zarządzanie projektem - 20 miejsc szkoleniowych.
 • Praca socjalna i kuratorska w środowisku i rodzinie - 16 miejsc szkoleniowych.
 • Kurs wychowawcy klasy - organizacja pracy, doskonalenie i rozwój kompetencji - 17 miejsc szkoleniowych
 • Sieć Internet jako narzędzie biznesu - 14 miejsc szkoleniowych

369 uczestników i uczestniczek tych szkoleń miało możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

W II kwartale 2012 r. w projekcie "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" przeprowadziliśmy dla Państwa następujące działania w ramach poszczególnych zadań.

Zadanie 3 - Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR

Zorganizowano i przeprowadzono następujące szkolenia:

 1. Szkolenie sterowniki Siemens etap 4.
 2. Specjalistyczne szkolenie z zakresu Coaching'u etap 2.
 3. Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych etap 1 i 2.
 4. Specjalistyczne szkolenia kształcenia umiejętności pracy z grupą w ramach, którego zostało zrealizowane szkolenie pt. Kształcenie umiejętności pracy z grupa uczącą i doskonalącą narciarstwo alpejskie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 2 edycja Kurs nowoczesnych metod kształcenia z zastosowaniem sterowników PLC.

Z oferty Zadania 3 skorzystało łącznie 36 nauczycielek i nauczycieli akademickich.

Zadanie 4 - Organizacja staży i wizyt studyjnych dla kadry akademickiej UR

Zorganizowano 5 wizyt studyjnych, w których wzięło udział 25 pracowników:

 1. Wydziału Prawa i Administracji - wizyta w Universidad Pablo de Olavide, Sewilla, Hiszpania.
 2. Wydziału Biologiczno - Rolniczego - wizyta w Universitat fur Bodenkultur, Wieden, Austria.
 3. Wydziału Ekonomii - wizyta w University of Huddersfield, Anglia.
 4. Wydziału Filologicznego - wizyta w Trinity College Dublin, Irlandia.
 5. Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych - wizyta w University of Brighton, Anglia.

Zorganizowano 6 staży indywidualnych, pracowników:

 1. Wydziału Ekonomii - staż w Hitotsubashi University, Tokyo, Japonia.
 2. Wydziału Biologiczno-Rolniczego (2 osoby) - staż w University of Otago, Nowa Zelandia.
 3. Wydziału Filologicznego (2 osoby) - staż w Uniwersytecie Lwowskim na Ukrainie oraz Uniwersytecie w Lipsku w Niemczech.
 4. Wydziału Medycznego - staż w Japan Red Cross College of Nursing, Hiroshima, Japonia.

Razem z oferty Zadania 4 skorzystało 31 nauczycielek i nauczycieli akademickich.Zadanie 5 - Wsparcie dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku angielskim

 1. Zakończył się 90 godzinny kurs specjalistycznego języka angielskiego medycznego. W kursie wzięło udział 10 osób które prowadza lub będą prowadzić zajęcia w języku angielskim.
 2. Odbyły się warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. W warsztatach wzięło udział 8 wykładowców oraz 4 ekspertek i ekspertów z Grecji, Polski, Finlandii oraz Francji. W ramach warsztatów opracowano wytyczne do sylabusów dla przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, m.in. Hospitality Management, Human Rights and Democratization in EU External Relations.

Zadanie 6 - Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW

Zakończono realizację następujących szkoleń dla studentów i studentek Wydziału Ekonomii:

 1. Marketplace (4 grupy)
  Uczestnictwo w rozgrywce Marketplace  pozwoliło 125 studentkom i studentom na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania firmy w realnych warunkach rynkowych, jakie stwarza program a więc zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, oceniania skutków podejmowanych decyzji.
 2. Business Data Security.  15 uczestników i uczestniczek miało możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ochrony danych w firmie. Studentki i studenci mogli korzystać ze specjalistycznej literatury anglojęzycznej dotyczącej tego przedmiotu. 

W szkoleniach wzięło udział łącznie 140 studentek i studentów Wydziału Ekonomii.

Zadanie 7 - Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej

W II kwartale 2012 r. zostało zrealizowanych 25 szkoleń specjalistycznych tj.:

 1. Archiwistyka i źródła archiwalne Polski Południowo - Wschodniej - 2 edycje- utworzono 30 miejsc szkoleniowych.
 2. ABC analiz wyników badań ankietowych - 15 miejsc szkoleniowych.
 3. Podatki i opłaty lokalne – praktyczne aspekty stosowania przepisów- miejsc szkoleniowych.
 4. Prawo transportowe - 18 miejsc szkoleniowych.
 5. Organizacja procesu sprzedaży usług - 15 msc szkoleniowych.
 6. Kształtowanie wizerunku jednostki terytorialnej - miejsc szkoleniowych.
 7. Planowanie w biznesie - miejsc szkoleniowych.
 8. Informatyka w rachunkowości i finansach - 2 edycje - miejsc szkoleniowych.
 9. MS Excel i MS Project jako narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji biznesowych - 15 miejsc szkoleniowych.
 10. Tworzenie i zarządzanie bazami danych w firmie - miejsc szkoleniowych.
 11. Sieć Internet jako narzędzie biznesu - 15 miejsc szkoleniowych.
 12. Zintegrowane techniki diagnostyczno - terapeutyczne w rehabilitacji dzieci - 10 miejsc szkoleniowych.
 13. Specjalistyczne techniki korekcyjno - kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała- 10 miejsc szkoleniowych.
 14. Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki tkanek miękkich-  2 edycje - 20 miejsc szkoleniowych.
 15. Implementacja dynamicznych stron internetowych (Łańcut) - miejsc szkoleniowych.
 16. Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów (Łańcut) - miejsc szkoleniowych.
 17. Praktyczne zastosowanie statystyki w administracji (Chełm) - miejsc szkoleniowych.
 18. Praktyczne zastosowanie statystyki w edukacji (w analizie egzaminów szkolnych, sprawozdawczość) (Leżajsk) - 2 edycje - 30 miejsc szkoleniowych.
 19. Praktyczne zastosowanie statystyki w edukacji (w analizie egzaminów szkolnych, sprawozdawczość) (Łańcut) -15 miejsc szkoleniowych.
 20. Praktyczne zastosowanie statystyki w ekonomii i zarządzaniu (Jasło) - 15 miejsc szkoleniowych.
 21. Praktyczne zastosowanie statystyki w ekonomii i zarządzaniu (Przemyśl - 15 miejsc szkoleniowych.

359 uczestników i uczestniczek tych szkoleń miało możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.