Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH NA WYDZIALE SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNYM

Lista dokumentów które powinien złożyć kandydat na kurs, w ramach Zadania 7 - Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (podpisany własnoręcznie przez kandydatkę/kandydata) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz potwierdzenie posiadania innego wykształcenia zgodnego z tematyką kursu (jeśli kandydat/ka posiada).
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (w przypadku szkoleń w języku angielskim).
 5. Uzasadnienie zasadności uczestnictwa w danym kursie (max 1000 znaków).

Szczegółowych informacji na temat kursów na Wydziale Socjologiczno - Historycznym udziela:
Jadwiga Frąc
tel. 17 872 12 85
jadziap2@op.pl

 

 1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w turystyce - podnoszenie atrakcyjności kulturowej regionów i społeczności lokalnych jest jednym z działań Unii Europejskiej. Celem kursu jest nabycie umiejętności specjalistycznego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w działalności publicznych i pozarządowych instytucji promujących rozwój turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Kurs obejmuje praktyczne opracowanie przez uczestników oferty turystycznej regionu wykorzystującej elementy dziedzictwa kulturowego.
  Termin realizacj: październik 2012 r.
 2. Zarządzanie wielopodmiotowe na szczeblu lokalnym - szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności organizowania procesu decyzyjnego według reguł zarządzania wielopodmiotowego. Stosowanie tego zarządzania na szczeblu lokalnym jest forma upodmiotowienia obywateli.
  Termin realizacji: wrzesień 2012 r.
 3. ABC analiz wyników badań ankietowych - niezależnie od tego, czy interesujemy się badaniami społecznymi, badaniami rynku, marketingowymi, sprzedażą, badaniami eksperymentalnymi, czy innymi dziedzinami, w których dysponujemy danymi - w ramach kursu znajdziemy szereg odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W ramach zajęć ukazane zostanie, jak w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe można szybko i skutecznie przeprowadzić raporty z badań. Bazując na praktycznych przykładach, zaprezentowane zostaną kolejne etapy pracy analityka: od pobierania danych, ich wstępnej obróbki i przygotowania do analizy oraz edycji wyników i dystrybucji raportów z analiz, po praktyczny opis podstawowych zagadnień analizy danych - przedstawiony w prosty i czytelny sposób - lekkostrawny, a jednocześnie na najwyższym poziomie merytorycznym.
  Termin realizacji:
  • I edycja: luty 2012 r.
  • II edycja: lipiec 2012 r.
 4. Archiwistyka i źródła archiwalne do dziejów Polski Południowo -Wschodniej - celem kursu jest przekazanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat roli i znaczenia archiwów i archiwaliów, możliwości wykorzystania źródeł historycznych do badań naukowych, poznania dziedzictwa kulturowego regionu, a także wielu innych również indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki zachowanym w różnych formach archiwaliom. Zakres przedmiotowy kursu obejmuje elementy historii kształtowania zasobu w kontekście ogólnopolskim jak i w kontekście regionalnym. Pozwala zapoznać się z podstawową terminologią archiwalną i metodyką badań archiwalnych, a także pozyskać wiedzę na temat twórców archiwów i myśli archiwalnej na obszarze Polski południowo wschodniej. 
  Kurs jest adresowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych działalnością archiwalną możliwościami korzystania z bogactwa źródeł archiwalnych. Mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby zawodowo zainteresowane badaniem przeszłości w oparciu o źródła historyczne dotyczące dziejów Polski Południowo Wschodniej, ale także pasjonaci zajmujący się badaniem tychże źródeł w różnorodnych aspektach (m.in. genealogicznych, socjologicznych). Także osoby, które dotychczas nie miały potrzeby i możliwości zetknąć się z archiwum i zasobem archiwalnym z pewnością poszerzą swoją wiedzę w tej dziedzinie.
  Termin realizacji: marzec/maj 2012 r.
 5. Bałkany. Geografia - polityka - kultura.
  Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom politycznej, kulturowej oraz etnicznej Bałkanów. Uczestnicy zapoznają się z historią polityczną tego regionu, uwarunkowaniami współczesnych podziałów politycznych i etnicznych, historią kultury i wkładu Bałkanów w europejskie dziedzictwo kulturowe,. Ponadto przedstawiony będzie zarys najważniejszych konfliktów politycznych i zbrojnych na Bałkanach, oraz ich wpływ na obecny kształt tego regionu Europy.
  Termin realizacji: marzec 2012 r.
 6. Bezpieczeństwo narodowe z elementami historii wojskowej i politycznej.
  Celem kursu jest przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego w aspekcie międzynarodowym, historycznym oraz wojskowym. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z czynnikami kształtującymi współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, otrzymają wiedzę na temat pozycji geopolitycznej Polski. Ponadto zostanie przekazana wiedza na temat systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce, miejsca poszczególnych organów państwa w planowaniu kryzysowym oraz miejsce Sił Zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa.
  Termin realizacji: luty 2012 r.
 7. Ciągłość i zmiana w aspekcie tradycji kulturowej i wyzwań cywilizacyjnych
  Termin realizacji: maj 2012 r.
 8. Muzeum w XXI wieku. Między tradycją a nowoczesnością.
  Celem kursu jest ukazanie współczesnego muzeum jako instytucji trwałej, działającej na zasadzie przedsiębiorstwa, dostarczającej produktów w postaci wystaw czy działań edukacyjnych, a jednocześnie pozostającej w służbie społeczeństwu, realizującej podstawowe zadania takie jak gromadzenie, przechowywanie.
  Termin realizacji: kwiecień 2012 r.

Informacja o organizatorze kursów

            Wydział Socjologiczno - Historyczny proponuje kursy kształtujące umiejętności realizowania dobrych praktyk oraz podnoszenia jakości kontaktów społecznych - interpersonalnych i organizacyjnych - w tych sferach aktywności społecznej, które otoczone są szczególną dbałością w Unii Europejskiej.
            Szkolenia są praktycznym przygotowaniem do efektywnego podejmowania przez mieszkańców Polski działań wspierających politykę: rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmagania stosunków transgranicznych, budowania otwartego społeczeństwa wielokulturowego, promowania kultury i dziedzictwa kulturowego regionu. Potrzeba realizacji tych kursów wynika zarówno z priorytetów polityki krajowej i europejskiej, jak i w badaniach społecznych niedostatków w stosowaniu dobrych praktyk we wskazanych obszarach w społeczeństwie polskim.
            Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Socjologiczno - Historycznego, doktorów i profesorów, posiadających nie tylko umiejętności dydaktyczne i doświadczenie zawodowe, ale również stosujący w trakcie swoich zajęć zestaw metod zainteresowania uczestników tematem. Nasza kadra prowadzi własne badania naukowe, których wyniki wykorzystuje podczas prowadzonych zajęć. Są to osoby o znacznym dorobku naukowym. Biorą czynny udział w konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Pracują też w komitetach organizacyjnych licznych konferencji. O aktywnym uczestnictwie naszych wykładowców w życiu naukowym świadczą również prace w licznych instytucjach naukowych, często zasiadają w ich zarządzie, uczestniczą w seminariach, cyklicznych wykładach itp. Dlatego też, jak sami będą się mogli Państwo przekonać, oddajemy Was w bardzo dobre ręce!