Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

Lista dokumentów które powinien złożyć kandydat na kurs, w ramach Zadania 7 - Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (podpisany własnoręcznie przez kandydatkę/kandydata) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz potwierdzenie posiadania innego wykształcenia zgodnego z tematyką kursu (jeśli kandydat/ka posiada).
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (w przypadku szkoleń w języku angielskim).
 5. Uzasadnienie zasadności uczestnictwa w danym kursie (max 1000 znaków).

Szczegółowych informacji na temat kursów na Wydziale Prawa i Administracji udziela:
Tomasz Miśko
tel. 600 742 514
kursywpia@gmail.com

 

 1. Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji - umiejętność rozwiązywania sporów - celem kursu jest przybliżenie uczestnikom szkolenia głównych obszarów prawnej regulacji arbitrażu i mediacji dla zwiększenia świadomości alternatywnych metod rozwiązywania sporów i tym samym łagodzeniu obaw związanych z podejmowaniem współpracy gospodarczej w szczególności z przedsiębiorcami zagranicznymi wywodzącymi się z obszaru innego porządku prawnego.
  Termin realizacji:
  • I edycja: czerwiec 2012 r.
  • II edycja: wrzesień 2012 r.
 2. Praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania spółek kapitałowych - celem kursu jest kształcenie umiejętności słuchaczy w zakresie tworzenia spółek kapitałowych (wypełnianie wniosków rejestracyjnych, formułowanie umów i statutów spółek) oraz ich funkcjonowania (w tym zakresie zostaną omówione stosunki pomiędzy wspólnikami a członkami władz spółki, problematyka obrotu akcjami i udziałami, a także odpowiedzialność za zobowiązania spółek kapitałowych).
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 3. Podatki i opłaty lokalne - praktyczne aspekty stosowania przepisów. Celem kursu będzie opanowanie przez słuchaczy umiejętności praktycznych w zakresie stosowania przepisów prawa materialnego oraz procesowego dotyczących podatków a także opłat lokalnych. Kurs ma na celu również zwiększenie świadomości słuchaczy odnośnie do zasad interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  Termin realizacji:
  • I edycja: maj 2012 r.
  • II edycja: czerwiec 2012 r.
 4. Prawo do dobrej administracji - rozwinięcie pojęcia prawa do dobrej administracji, jako prawa podmiotowego jednostki i pojęcia dobrej administracji z uwzględnieniem podstawowego czynnika tej administracji - pracowników administracji. Zagadnienia przedstawione zostaną na tle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji. Poznanie procedur umożliwiających realizację prawa do dobrej administracji.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 5. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w Polsce i Unii Europejskiej - celem kursu będzie zapoznanie słuchaczy z pojęciem bezpieczeństwa i jego rodzajami, źródłami zagrożeń oraz podmiotami zajmującymi się jego ochroną i formami tej ochrony. Istotnym celem jest poszerzenie wiedzy pracowników organów administracji bezpieczeństwa na temat form i procedur współdziałania z organami bezpieczeństwa innych krajów.
  Termin realizacji: wrzesień 2012 r.
 6. Środki realizacji praw i obowiązków strony w postępowaniu administracyjnym i sądowo - administracyjnym - celem kursu jest przybliżenie osobom zatrudnionym w organach administracji rządowej i samorządowej oraz placówkach świadczących nieodpłatnie pomoc prawną praw i obowiązków strony w postępowaniu administracyjnym i sądowo - administracyjnym oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności redagowania wszelkich pism procesowych dostępnych stronie każdego z wymienionych postępowań oraz umiejętności skutecznego i efektywnego doradztwa.
  Termin realizacji: marzec 2012 r.
 7. Prawo transportowe
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.

Informacja o organizatorze kursów

            Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego jest kontynuatorem wieloletnich tradycji akademickich filii Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
            Od początku 2001 r., tj. rozpoczęcia działalności w strukturach Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział konsekwentnie realizuje politykę budowy na obszarze Polski południowo - wschodniej głównego ośrodka kształcenia prawników.
            Dynamiczny rozwój kadry naukowej umożliwił w kolejnych latach poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez otwieranie nowych kierunków studiów (Europeistyki i Administracji).
             Fakt pełnienia wielu zaszczytnych funkcji i obejmowania najważniejszych stanowisk w kraju przez pracowników Wydziału świadczy o wysokiej pozycji i uznaniu w środowisku oraz daje gwarancję realizacji szkoleń na bardzo wysokim poziomie.
            Kursy przygotowane przez Wydział w ramach cyklu szkoleń realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bardzo dobrze wpisują się w specyfikę regionuz - zagłębia przemysłu lotniczego, przez który przebiega od wschodu zewnętrzna granica Unii Europejskiej, a od południa granica ze Słowacją - głównym partnerem wymiany handlowej. Silne tradycje współpracy transgranicznej determinują z kolei tworzenie instrumentów zapewniających bezpieczeństwo obrotu oraz kształcenia kadry profesjonalnie przygotowanych do pracy samorządowców.
           Szkolenia prowadzone będą przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naukową Wydziału Prawa i Administracji (profesorów i doktorów prawa) - specjalistów z konkretnych obszarów prawa, których wiedza teoretyczna potwierdzona jest wieloletnią praktyką zawodową.