Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNO - ARTYSTYCZNYM

Lista dokumentów które powinien złożyć kandydat na kurs, w ramach Zadania 7 - Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (podpisany własnoręcznie przez kandydatkę/kandydata) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz potwierdzenie posiadania innego wykształcenia zgodnego z tematyką kursu (jeśli kandydat/ka posiada).
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (w przypadku szkoleń w języku angielskim).
 5. Uzasadnienie zasadności uczestnictwa w danym kursie (max 1000 znaków).

Szczegółowych informacji na temat kursów na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym udziela:
Jadwiga Frąc
tel. 17 872 12 85
jadziap2@op.pl

 

 1. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w placówkach oświatowo - wychowawczych - kurs doskonalący, kierowany do nauczycieli i osób zainteresowanych nabyciem umiejętności radzenia sobie z tremą i stresem towarzyszącymi w wystąpieniach publicznych, poznaniem własnego stylu prezentacji i umiejętności dopasowania sposobu przekazywania informacji do poziomu słuchaczy, podniesieniem osobistej zdolności autoprezentacji itp.
  Termin realizacji:
  • I edycja: czerwiec 2012 r.
  • II edycja: wrzesień 2012 r.
 2. Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym - celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat możliwości pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i wsparciem rodziny, przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego oraz innych osób, które zawodowo pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  Termin realizacji: wrzesień 2012 r.
 3. Dysleksja - przyczyny, diagnoza, terapia - kurs doskonalący przeznaczony dla osób pracujących z osobami, które posiadają trudności edukacyjne spowodowane dysleksją, a przede wszystkim dla nauczycieli różnych przedmiotów, gdzie w procesie edukacyjnym należy rozpoznać, pracować i wspierać dziecko z takimi trudnościami. Beneficjenci nabywają umiejętności diagnozowania przyczyn i poziomu dysleksji, znają sposoby przezwyciężania trudności z nią związanych i potrafią osoby dyslektyczne wspierać.
  Termin realizacji:
  • I edycja: czerwiec 2012 r.
  • II edycja: wrzesień 2012 r.
 4. Praca socjalna i kuratorska w środowisku i rodzinie - kurs doskonalący dla pracowników socjalnych i kuratorów społecznych i zawodowych. Beneficjenci nabywają umiejętności przekształcania ludzkich przekonań, panowania nad emocjami, budowania zdrowego myślenia, przeformułowywania potrzeby karania na potrzebę zadośćuczynienia. Ponadto zainteresowany rozumie zasady sprawiedliwości naprawczej w miejsce sprawiedliwości retrybutywnej.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 5. Rozwiązywanie konfliktów w szkole - kurs doskonalący, którego celem jest wzrost poziomu umiejętności społecznych beneficjentów w zakresie pracy z grupą i rozwiązywania konfliktów, stosowania pozytywnej dyscypliny w pracy, samodyscypliny, odpowiedzialności, współpracy w rozwiązywaniu problemów.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 6. Negocjacje i mediacje w oświacie - kurs doskonalący przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych tematyką prowadzenia negocjacji na różnych płaszczyznach i mediacji w placówkach oświatowych. Beneficjent nabywa umiejętności w prowadzeniu negocjacji, stosowania chwytów manipulacyjnych, potrafi poprowadzić procedurę mediacyjną, spisać ugodę, nabywa również umiejętności mediacyjnych (komunikacyjnych, asertywnych itp.).
  Termin realizacji: wrzesień 2012 r.
 7. Realizacja doradztwa zawodowego w ośrodkach pomocy społecznej i szkole - kurs doskonalący przeznaczony dla pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz osób prowadzących szkolenia bezrobotnych w urzędach pracy i ośrodkach pomocy społecznej, a także kuratorów sądowych. Beneficjanci nabywają umiejętności diagnozowania różnych osób, analizy rynku pracy i określania kierunku rozwoju intelektualnego, osobowościowego i psychomotorycznego poszczególnych zainteresowanych.
  Termin realizacji: lipiec 2012 r.
 8. Kurs wychowawcy klasy - organizacja pracy, doskonalenie i rozwój kompetencji - kurs doskonalący dla wychowawców klas, nauczycieli, dyrektorów szkół, absolwentów pedagogiki poszukujących pracy. Beneficjenci nabywają umiejętności organizowania procesu wychowawczego w klasie, kierowania zespołem klasowym oraz utrzymania ładu i dyscypliny w klasie i szkole, projektowania i realizacji lekcji wychowawczych na określone tematy, diagnozowania i rozwiązywania problemów w klasie, projektowania i realizacji zajęć.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 9. Rozwój zawodowy i profilaktyka wypalenia nauczycieli - lider wsparcia i doskonalenia kadry pedagogicznej - kurs doskonalący dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, którego celem jest przeciwdziałanie sytuacjom stresogennym, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, związanych z procesem dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczym.
  Termin realizacji: wrzesień 2012 r.
 10. Pomiar skuteczności kształcenia i wychowania - kurs doskonalący, którego adresatami są: nauczyciele szkół wszystkich szczebli, pracownicy nadzoru pedagogicznego i samorządowej administracji oświatowej. Beneficjenci nabywają następujące umiejętności: analizowania celów podstawy programowej i programów nauczania, operacjonalizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, doboru wskaźników i mierników skuteczności kształcenia i wychowania, konstruowania narzędzi pomiaru wyników kształcenia i wychowania.
  Termin realizacji: wrzesień 2012 r.

Informacja o organizatorze kursów

             Obecny czas jest okresem trudnym dla procesów społecznych, w tym edukacyjnych. Edukacja mimo wielu transformacji nadal przeżywa kryzys i załamanie. Świadczą o tym liczne badania naukowe oraz doświadczenia wielu podmiotów społecznych. Wciąż w sferze priorytetów jest podnoszenie jakości działań edukacyjnych, które zależą w głównej mierze od kompetencji kadry wychowującej i kształcącej. Podmioty społeczne, w tym edukacyjne: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, administracja oświatowa i samorządowa, przedstawiciele służby zdrowia i sądownictwa, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy itp. nie są jednak wystarczająco przygotowane do podejmowania trudnych ról i zadań zawodowych i społecznych. Nie podejmują oni również, w zadowalającym stopniu, jakościowej współpracy i partnerstwa w kreowaniu europejskiej gospodarki wolnorynkowej i społeczeństwa opartego na wiedzy w wymiarze regionalnym i globalnym. Nie są oni też gotowi do elastycznego reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy.             Celem podjętych działań w ramach proponowanego zadania jest wzrost kompetencji zawodowych szerokiej grupy beneficjentów w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym. Celem operacyjnym jest nabycie nowych umiejętności, mobilności i gotowości do pełnienia nowych ról zawodowych i społecznych. Konkretyzacją zadania będzie organizacja kursów i szkoleń specjalistycznych (doskonalących), których zakres przedmiotowy odzwierciedla potrzeby rynku pracy, aspiracje edukacyjne społeczeństwa i mobilność zawodową.