Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH NA WYDZIALE MEDYCZNYM

Lista dokumentów które powinien złożyć kandydat na kurs, w ramach Zadania 7 - Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (podpisany własnoręcznie przez kandydatkę/kandydata) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz potwierdzenie posiadania innego wykształcenia zgodnego z tematyką kursu (jeśli kandydat/ka posiada).
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (w przypadku szkoleń w języku angielskim).
 5. Uzasadnienie zasadności uczestnictwa w danym kursie (max 1000 znaków).

Szczegółowych informacji na temat kursów na Wydziale Medycznym udziela:
Agnieszka Guzik
tel. 604 183 072
agnieszkadepa2@wp.pl

 

 1. Zintegrowane techniki diagnostyczno - terapeutyczne w rehabilitacji dzieci - celem kursu jest przekazanie i poszerzenie wiedzy umożliwiającej zdiagnozowanie wczesnych zaburzeń rozwoju motorycznego niemowląt i małych dzieci, a także dobór środków i metod terapii tych zaburzeń. Kurs pozwoli uczestnikom na szczegółowe poznanie etapów prawidłowego rozwoju w 1. roku życia, zdobycie umiejętności oceny motoryki spontanicznej i napięcia mięśniowego, zdiagnozowania przyczyn zaburzeń rozwoju motorycznego, dobrania i zastosowania odpowiedniej terapii do zdiagnozowanych nieprawidłowości, a także poznanie zasady doboru i zastosowania pomocy ortopedycznych u małych dzieci.
  Termin realizacji: maj 2012 r.
 2. Specjalistyczne techniki korekcyjno - kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała – celem kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie diagnozowania wad postawy ciała, prowadzenia terapii tych wad, a także umiejętność oceny skuteczności terapii. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności oceny postawy ciała różnymi metodami, doboru metod i środków prowadzenia terapii wad postawy ze szczególnym uwzględnieniem skolioz, zapoznają się z niektórymi metodami stosowanymi w terapii wad postawy ciała oraz posiądą wiedzę niezbędną do prowadzenia szeroko pojętej wczesnej profilaktyki wad postawy ciała.
  Termin realizacji:
  • I edycja: maj/czerwiec 2012 r.
  • II edycja: wrzesień 2012 r.
  • III edycja: wrzesień 2012 r.
  • IV edycja: październik 2012 r.
 3. Specjalistyczne techniki diagnostyczno - terapeutyczne w rehabilitacji osób starszych - celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów diagnozowania stanu zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej osób starszych, specyfiki rehabilitacji osób starszych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych, profilaktycznych i leczniczych z osobami starszymi.
  Termin realizacji: marzec 2012 r.
 4. Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki chiropraktyczne - celem kursu jest podwyższenie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w zakresie diagnostyki i terapii manualnej dysfunkcji narządu ruchu - w oparciu o techniki chiropraktyczne.
  Termin realizacji: marzec 2012 r.
 5. Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki tkanek miękkich - celem kursu jest podwyższenie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w zakresie diagnostyki i terapii manualnej dysfunkcji narządu ruchu - w oparciu o techniki tkanek miękkich.
  Termin realizacji:
  • I edycja: luty 2012 r.
  • II edycja: kwiecień 2012 r.

Informacja o organizatorze kursów

             Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza na cykl szkoleń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez rozszerzenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu rehabilitacji.
            Szkolenia adresowane są do fizjoterapeutów, jak również lekarzy. Każdy program szkolenia jest opracowywany indywidualnie na poczet oczekiwań uczestników. Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną we wszystkich specjalistycznych zakresach tematycznych. Proponujemy praktyczny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności oraz indywidualne i grupowe formy pracy na warsztatach i wykładach. Weekendowy tryb prowadzenia zajęć pozwoli na doskonałe połączenie ich z aktywnością zawodową.
           Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, których wiedza i umiejętności idą w parze z praktyką zawodową. Są to zarówno fizjoterapeuci posiadający specjalizację w zakresie rehabilitacji ruchowej, jak i lekarze rehabilitacji, potrafiący w doskonały sposób przekazać niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne.