Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH NA WYDZIALE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM

Lista dokumentów które powinien złożyć kandydat na kurs, w ramach Zadania 7 - Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (podpisany własnoręcznie przez kandydatkę/kandydata) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz potwierdzenie posiadania innego wykształcenia zgodnego z tematyką kursu (jeśli kandydat/ka posiada).
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (w przypadku szkoleń w języku angielskim).
 5. Uzasadnienie zasadności uczestnictwa w danym kursie (max 1000 znaków).

Szczegółowych informacji na temat kursów na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym udziela:

Urszula Kudyba
tel. 17 872 11 86
ukudyba@univ.rzeszow.pl

Szczegółowych informacji na temat kursów z zakresu statystyki udziela:

Renata Najdecka
tel. 17 872 13 04
kursystatystyki@gmail.com

 1. Projektowanie i implementacja baz danych (dla uczestników certyfikat Microsoftu) - kurs skierowany do osób zainteresowanych projektowaniem i implementacją baz danych, szczególnie godny polecenia jest dla kadr zarządzających i właścicieli małych firm. Pozwoli uczestnikom nabyć kwalifikacje umożliwiające usprawnienie gromadzenia przetwarzania danych (w firmach, urzędach itp.) poprzez właściwe ich zamodelowania, a następnie stworzenie bazy danych w MS Access.
  Termin realizacji: marzezc/kwiecień 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Przemyśl.
 2. Implementacja dynamicznych stron internetowych - kurs adresowany do osób doceniających rolę Internetu jako szybkiego i taniego medium przekazu informacji oraz promocji. Winien szczególnie zainteresować kadry zarządzające oraz właścicieli małych firm, a także wszystkich, którzy chcą stworzyć własną efektowną stronę www. Słuchacze zapoznają się z językiem HTML, Java Script oraz PHP.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Łańcut.
 3. Pakiet Office z elementami programowania w VBA (dla uczestników certyfikat Microsoftu) - kurs skierowany absolutnie do wszystkich, którzy wykorzystują komputer do pracy biurowej lub w domu - a kto tego nie czyni? Pozwoli poznać tajniki pakietu MS Office, które znacznie usprawnią pracę i podnoszą jej efektywność. A elementy programowania w języku VBA - które obejmuje kurs - czynią z Worda czy Excela bardzo uniwersalne i przyjazne narzędzie.
  Termin realizacji: luty/marzec 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Majdan Królewski.
 4. Komputerowe wspomaganie projektowania - realizacja projektów obiektów technicznych w formie papierowej odeszła do lamusa, każdy projekt można wykonać, wykorzystując dedykowane biblioteki elektroniczne oraz specjalistyczne oprogramowanie wspomagające projektowanie. Kurs skierowany jest do osób zajmujących się projektowaniem, uczniów szkół technicznych oraz absolwentów studiów, którzy pragną wykorzystywać komputerowe programy typu CAD, w szczególności program AutoCAD.
  Termin realizacji: maj 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Niwiska.
 5. Corel Draw i Matlab jako narzędzie do cyfrowego przetwarzania obrazu
  Termin realizacji: maj 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Jarosław.
 6. Obiektowe techniki programowania (dla uczestników certyfikat Microsoftu) - kurs adresowany do wszystkich zainteresowanych programowaniem obiektowym i zdarzeniowym, szczególnie godny polecenia uczniom szkół średnich zainteresowanych studiami informatycznymi oraz technicznymi. Uczestnicy zapoznają się z platformą Visual Studio, a w szczególności z językiem C++.
  Termin realizacji: marzec/kwiecień 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Przemyśl.
 7. Administrowanie sieciami komputerowymi (dla uczestników certyfikat Microsoftu) - kurs skierowany do osób, które zainteresowane są administracją i konfiguracją systemu sieciowego Windows Server oraz wybranych urządzeń sieciowych. Szczególnie godny polecenia dla nauczycieli administrujących szkolnymi serwerami oraz uczniów zainteresowanych tematyką sieci komputerowych.
  Termin realizacji: luty/marzec 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Frysztak.
 8. Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów - kurs adresowany do osób zainteresowanych cyfrową obróbką obrazów (np. zdjęć), tworzeniem efektownych reklam oraz wizualizacją efektów własnej pracy. Uczestnicy kursu poznają algorytmy przetwarzania obrazów oraz efekty ich działania, korzystając z programów CorelDraw oraz 3DsMax Design.
  Termin realizacji szkolenia: czerwiec 2012 r.
  Miejsce realizacji szkolenia: Łańcut.
 9. Praktyczne zastosowanie statystyki w ekonomii i zarządzaniu - kurs przeznaczony jest głównie dla ekonomistów i pracowników zajmujących się badaniem i analizą rynku. Na wstępie uczestnicy zostaną zapoznani z ogólnymi podstawami opisu, analizy i prezentacji danych. Dodatkowo przedstawione będą sposoby wykorzystania metod statystycznych w zarządzaniu i przetwarzaniu danych marketingowych. W szczególności omawiane będą: kodowanie i przetwarzanie danych, analizę tabel dwudzielczych, zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach rynkowych i marketingowych.
  Termin i miejsce realizacji:
  1. Jasło: luty 2012 r.
  2. Przemyśl - kwiecień 2012 r.
  3. Rzeszów - wrzesień 2012 r.
 10. Praktyczne zastosowanie statystyki w edukacji (w analizie egzaminów szkolnych, sprawozdawczość) - kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby wykorzystywać metody statystyczne w szeroko pojętej edukacji. Na wstępie uczestnicy zostaną zapoznani z ogólnymi podstawami opisu, analizy i prezentacji danych. Uczestnicy poznają sposoby wykorzystania statystyki w procesie dydaktycznym, które przyspieszają i uatrakcyjniają przekazywanie wiedzy oraz pozwalają możliwie najlepiej zilustrować podstawowe pojęcia i metody statystyczne.
  Termin i miejsce realizacji:
  1. Leżajsk: kwiecień 2012 r.
  2. Strzyżów - maj 2012 r.
  3. Łańcut - czerwiec 2012 r.
 11. Praktyczne zastosowanie statystyki w administracji
  Termin realizacji: luty/marzec 2012.
  Miejsce realizacji: Rzeszów.
 12. Praktyczne zastosowanie statystyki w administracji
  Termin realizacji: kwiecień 2012.
  Miejsce realizacji: Chełm.

Informacja o organizatorze kursów

            Brak specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu zaawansowanego wykorzystania aplikacji informatycznych jest przeszkodą utrudniającą zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.
            Najczęściej możliwości aplikacji informatycznych wykorzystywane są w bardzo niewielkim stopniu. Celem kursów z zakresu nauk techniczno - informatycznych jest zaznajomienie beneficjentów końcowych z aplikacjami komputerowymi, w wymiarze umożliwiającym pełne wykorzystanie ich możliwości oraz optymalizację czasu pracy i zwiększenie jej efektywności. Celem kursów z zakresu specjalistycznych zastosowań statystyki jest zaprezentowanie wiedzy na temat analizy i interpretacji danych statystycznych jest podstawą podejmowania właściwych decyzji w różnych gałęziach życia społeczno - gospodarczego. Zakres oferowanych szkoleń specjalistycznych odzwierciedla potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Kursy będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Techniki (kursy techniczno - informatyczne) oraz Instytutu Matematyki (kursy z zakresu specjalistycznych zastosowań statystyki) posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.