Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH NA WYDZIALE EKONOMII

Lista dokumentów które powinien złożyć kandydat na kurs, w ramach Zadania 7 - Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (podpisany własnoręcznie przez kandydatkę/kandydata) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz potwierdzenie posiadania innego wykształcenia zgodnego z tematyką kursu (jeśli kandydat/ka posiada).
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (w przypadku szkoleń w języku angielskim).
 5. Uzasadnienie zasadności uczestnictwa w danym kursie (max 1000 znaków).

Szczegółowych informacji na temat kursów na Wydziale Ekonomii udziela:
Barbara Bałamut
tel. 17 872 16 08
badwe@univ.rzeszow.pl

Kursy w języku angielskim:

 1. Project - based Management - kurs wprowadza w zagadnienia zarządzania projektami (inwestycyjnymi, organizacyjnymi, informatycznymi, badawczo - rozwojowymi), zapoznaje z podstawowymi terminami i elementami cyklu życia projektu, dostarcza podstawowych narzędzi i technik niezbędnych dla każdego członka zespołu projektowego (np. techniki planowania sieciowego). Obejmuje zagadnienia związane z analizą finansową projektu, zarządzaniem ryzykiem w projekcie, jakością, itd.
  Termin realizacji: wrzesień 2012 r.
 2. Relational Strategies In Marketing
  Strategie skoncentrowane na kliencie stają się bez wątpienia podstawą modeli biznesowych przedsiębiorstw, które chcą osiągnąć sukces na rynku. Wyzwaniem nowoczesnego marketingu jest zwiększanie liczby lojalnych klientów. W tym celu firmy muszą przekształcać się w przedsiębiorstwa zorientowane na klienta we wszystkich obszarach działalności. Jednak dzięki doskonaleniu nowych, elektronicznych kanałów kontaktowych i dystrybucyjnych oraz rosnącemu zróżnicowaniu produktów uwidacznia się znaczący spadek lojalności klientów. Odpowiedzią na nowe warunki i wzorce zachowania klientów staje się marketing relacyjny. Nowe podejście zakłada konieczność budowania indywidualnych, trwałych kontaktów pomiędzy dostawcą a klientem. W kursie przedstawiona zostanie koncepcja i istota strategii marketingu relacji. Uczestnicy kursu poznają charakter, dynamikę i rodzaje relacji między przedsiębiorstwem a klientami, a także aktualne tematy dotyczące pomiaru relacji i portfela klientów, wykorzystania nowych technologii w marketingu relacji.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 3. E-marketing & E-business
  Termin realizacji:
  • I edycja: marzec 2012 r.
  • II edycja: wrzesień 2012 r.

Kursy w języku polskim:

 1. Kształtowanie wizerunku jednostki terytorialnej - zaprezentowanie istoty i obszarów wykorzystania marketingu w jednostkach terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia marketingowej strategii jednostki terytorialnej, w tym zwłaszcza procesu kreowania wizerunku oraz koncepcji terytorialnego marketingu mix. Bazując na studium przypadków, kształtowane będą umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 2. Techniki sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych
  W szkoleniu, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, przedstawiony zostanie szereg praktycznych porad jak w profesjonalny sposób przygotować i przeprowadzić proces sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych. Szczegółowo prześledzone zostaną etapy tego procesu z uwzględnieniem krytycznej analizy zachowań błędnych oraz określeniem rozwiązań optymalnych.
  Termin realizacji: marzec 2012 r.
 3. Organizacja procesu sprzedaży usług
  W ramach dynamicznych przekształceń struktur gospodarczych rośnie rola działalności usługowej i jej zróżnicowanie. Nabywcy usług oczekują coraz bardziej profesjonalnego świadczenia usług. W związku z tym w szkoleniu położony zostanie nacisk na dostosowanie organizacji sprzedaży do różnorodności usług, ale także preferencji nabywczych usługobiorców. Po omówieniu zagadnień ogólnych i problemów definicyjnych obejmujących: rolę usług w gospodarce, specyfikę działalności usługowej i klasyfikacje usług, przedstawiony zostanie szereg rozwiązań praktycznych. Główną częścią szkolenia będzie przygotowanie uczestników do profesjonalnej realizacji procesu sprzedaży usług w taki sposób, by optymalizować korzyści zarówno sprzedających, jak i nabywców usług. Po analizie typowych problemów sprzedażowych wskazane zostaną możliwości zastosowania konkretnych, sprawdzonych technik postępowania adekwatnych do danej sytuacji handlowej, skonstruowanych na bazie umiejętności interpersonalnych, negocjacyjnych czy socjotechnicznych. Szkolenie obejmie także zarządzanie relacjami z usługobiorcą przedstawiając koncepcję zarządzania obietnicą w procesie sprzedaży usług.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 4. Planowanie w biznesie - celem szkolenia jest przedstawienie roli planowania w działalności gospodarczej, w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pozyskiwaniu źródeł finansowania, podczas zakładania firmy, itp., oraz przekazywanie praktycznych umiejętności opracowania biznes planu, jako planu działania. W trakcie szkolenia kształtowana będzie umiejętność tworzenia planu działania na przykładzie biznes planu.
 5. Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 6. Zarządzanie projektem - kurs wprowadzający w efektywne metody zarządzania projektami, szeroko stosowane we współczesnych przedsiębiorstwach, jak i organizacjach pozabiznesowych. Szkolenie będzie realizowane w oparciu o techniki modelowania sieciowego i harmonogramowania. Dodatkowo zostaną też inne techniki z zakresu monitoringu, kontroli jakości oraz zarządzaniu i ograniczeniu ryzyka w projekcie. W trakcie kursu wykorzystana będzie aplikacja MS Project dla etapów planowania, monitorowania i raportowania działań w projekcie. Może być etapem pomocnym do późniejszej certyfikacji kursanta jako Project Managera według międzynarodowej metodologii IPMA.
  Termin realizacji:
  • I edycja: maj 2012 r.
  • II edycja: wrzesień 2012 r.
 7. Kreowanie wizerunku organizacji w Internecie - projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym w firmie i instytucji - kurs pozwoli na zapoznanie się z zasadami i technikami projektowania i zarządzania dynamicznymi serwisami internetowymi. W programie szkolenia zostaną wykorzystane nowoczesne technologie, pozwalające łatwo i szybko zaprojektować dowolną witrynę dla firmy lub instytucji publicznej. Uczestnik szkolenia uzyska wszechstronną wiedzę pozwalającą na wykonywanie projektów stron internetowych oraz zarządzania serwisami WWW w celu zapewnienia odpowiedniego wizerunku internetowego organizacji.
  Termin realizacji: marzec 2012 r.
 8. Informatyka w rachunkowości i finansach - w szybko zmieniających się warunkach otoczenia gospodarczego istnieje zapotrzebowanie na informacje finansowe, których gromadzenie i przetwarzanie ułatwia wykorzystanie narzędzi informatycznych. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno - finansowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami wykorzystania do prac finansowych arkusza kalkulacyjnego pozwalającego gromadzić informacje przy angażowaniu niewielkich zasobów finansowych. Ponadto zostaną zaznajomieni z funkcjonowaniem nowoczesnych programów wspomagających zarządzanie firmą w zakresie księgowości, kadr i płac, środków trwałych oraz analiz wspierających podejmowanie decyzji na przykładzie programu CDN OPTIMA.
  Termin realizacji:
  • I edycja: kwiecień 2012 r.
  • II edycja: maj 2012 r.
 9. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w analizie działalności firmy - uczestnicy szkolenia przy pomocy narzędzi arkusza kalkulacyjnego zdobywaliby wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania informacji z programów stosowanych w przedsiębiorstwach do analiz działalności gospodarczej. Kursanci nabywaliby również umiejętności tworzenia i modyfikacji analiz wskaźnikowych i analitycznego oraz syntetycznego sposobu prezentacji danych.
  Termin realizacji: luty/marzec 2012 r.
 10. Tworzenie i zarządzanie bazami danych w firmie - kurs przygotuje do sprawnego projektowania, tworzenia oraz skutecznego zarządzania bazami danych w oparciu o aplikację MS Access pakietu biurowego Office. Uczestnicy uzyskają umiejętności tworzenia indywidualnych interfejsów tworzonych na bazie aplikacji, tworzenia zaawansowanych kwerend i formularzy, a także generowania raportów. Może być etapem pomocnym do późniejszej certyfikacji kursanta na poziomie "ECDL Advanced AM5 Bazy danych, poziom zaawansowany".
  Termin realizacji: kwiecień 2012 r.
 11. MS Excel i MS Project jako narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji biznesowych - uczestnicy poznają podstawowe zasady modelowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych występujących w praktyce przy użyciu komputera. Kształcą umiejętności wykorzystania narzędzi przeznaczonych do rozwiązywania problemów decyzyjnych, które są dostępne w programach MS Excel i MS Project.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.
 12. Sieć Internet jako narzędzie biznesu.
  Celem kursu jest podnoszenie kompetencji słuchaczy w zakresie tematyki szeroko pojmowanego marketingu w Internecie oraz e-biznesu. Ma stanowić cenne uzupełnienie wiedzy dla osób, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w jednej z najbardziej rozwojowych dziedzin współczesnej gospodarki.
  Termin realizacji: czerwiec 2012 r.

Informacja o organizatorze kursów

            Wydział Ekonomii rozpoczął swoją działalność w strukturze Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 września 2001 r. Wydział jest jednostką opierającą się na dorobku i wieloletnich doświadczeniach uczelni, z połączenia których powstał, a więc Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie - Filii Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, i stał się kontynuatorem ich wieloletnich tradycji akademickich.
          Od samego początku powstania Wydziału realizowana jest jego zasadnicza przebudowa strukturalna. Jej nadrzędnym celem jest budowa silnego ośrodka nauk ekonomicznych w regionie, liczącego się w środowisku naukowym i praktyce gospodarczej, zapewniającego wysoki poziom kształcenia. Przejawia się to m.in. poprzez poprawę aktywności naukowo - badawczej pracowników Wydziału, której efektem było przyznanie przez KBN (obecnie Radę Nauki) III kategorii - najwyżej sklasyfikowany kierunek ekonomiczny w regionie. Podkreślić należy również dbałość o rozwój kadry naukowej Wydziału poprzez rozwijanie współpracy z ośrodkami nauk ekonomicznych w kraju i za granicą (poprzez udziały w konferencjach, seminariach, badaniach, publikacje w zeszytach naukowych renomowanych uczelni, wspólne opracowywanie monografii) udrażniającej ścieżki rozwoju pracowników Wydziału.
           Realizowane kierunki badań naukowych dobrze wpisują się w strukturę gospodarki makroregionu Polski południowo - wschodniej, ponieważ uwzględniają potrzeby w zakresie korzystania z funduszy unijnych, rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia ludności. Wpisują się również w priorytety i działania zapisane w Strategii rozwoju regionu i Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.
            Na Wydziale w procesie dydaktycznym stosowane są zarówno metody dydaktyczne o charakterze podającym, jak i aktywizującym, takie jak: wykład, prezentacja, analiza i interpretacja literatury przedmiotu, analiza i komentowanie zagadnień praktycznych (analiza przypadku), zapoznanie z praktycznymi narzędziami pracy (np. operat szacunkowy), prezentacja wyników przeprowadzonych badań, dyskusja w obszarze zagadnień stanowiących przedmiot zajęć dydaktycznych. Stosownie do formuły zajęć pracownicy w ramach obowiązków dydaktycznych wykorzystują zróżnicowane metody dydaktyczne.