Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
FILM PROMOCYJNY

Film promujący Projekt został zrealizowany w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Ta ostatnia wersja będzie wykorzystywana w promocji osiągnięć Projektu podczas licznych staży i wyjazdów studyjnych kadry dydaktycznej UR podczas najbliższych miesięcy. Wersja polska zostanie wyemitowana w programach lokalnych TVP. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.

Projekt "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski i sfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu:

  • podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej,
  • poprawa jakości kształcenia,
  • rozszerzenie oferty edukacyjnej o kursy specjalistyczne, wynikające z potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (GOW).

Zadania merytoryczne:

  • podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR,
  • organizacja staży i wyjazdów studyjnych dla kadry akademickiej UR,
  • wsparcie dl kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku angielskim,
  • dostosowanie programu kształcenia na kierunku Ekonomia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
  • kształcenie ustawiczne - Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego.


"Development of the didactic potential of Rzeszów University on a European level”. The Project has been cofinanced by the European Union within the framework of the European Social Fund.